Od lat wyłącznie naturalnie

REGULAMIN „Konkurs świąteczny- najlepszy barszcz”

6 grudnia 2018
 1. Postanowienia Ogólne
  1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „KONKURS ŚWIĄTECZNY- NAJLEPSZY BARSZCZ”
  2. Organizatorem Konkursu jest P.O.IW. KINGA
  3.Organizatorzy konkursu są sponsorami nagród.
 2. Konkurs przeprowadzany jest w internecie na fanpagu „Kinga. Od lat wyłącznie naturalnie”
  https://www.facebook.com/kingaprzetwory/
  II.WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest fanem profilu „Kinga. Od lat wyłącznie naturalnie” na portalu społecznościowym Facebook. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  2.W konkursie może wziąć udział posiadacz konta na portalu społecznościowym Facebook z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione.
  3.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status „Uczestnika”
  b) osoba biorąca udział w Konkursie musi dodać komentarz określony w treści konkursu (np biorę udział czy odpowiedź na określone pytanie)III. NAGRODY, PRZEBIEG KONKURSU, OGŁOSZENIE WYNIKÓW…
  1. Nagrody w konkursie przyznawane są przez P.O.I W KINGA które jest Organizatorem konkursu.
  2. Nagrody nie mogą być wymieniane na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
  3. Ogłoszenie wyników następuje do 5 dni od zakończenia konkursu.
  4. Zwycięzca zgłasza się organizatora w celu ustalenia sposobu i terminu dostarczenia nagrody chyba, że w opisie będzie zaznaczone inaczej.
  5. Czas zgłoszenia się zwycięzcy trwa do 7 dni.
  6. Brak zgłoszenia, o którym mowa w pkt 5 jest równoznaczny z rezygnacja przez uczestnika z odbioru nagrody.
  7. Nagrody przyznawane w Konkursie zostaną wysłane w ciągu 14 dni od otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 5.
  8. Termin, o którym mowa w pkt 7 może zostać zmieniony po uzgodnienia między zwycięzcą a organizatorem.
  9. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi, chyba że w opisie będzie zaznaczone inaczej, w wiadomości prywatnej na mail: kontakt@kingarzetwory.pl  danych potrzebnych do przesłania nagrody tj. imię, nazwisko, adres do wysyłki, ewentualnie nr telefonu.

  IV.ODPOWIEDZIALNOŚC
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje się w ciągu 24 h do usunięcia stwierdzono naruszenia.
  2. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika w przypadku:
  a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez posiadania jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13 roku życia,
  b) udział w konkursie przy pomocy kilku kont, użytkownika na Facebooku,
  c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
  d) udział w konkursie osoby poniżej 13 roku życia,
  e) używanie w odpowiedziach słów powszechnie uważanych za niedozwolone lub zamieszczenia innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich w tym Organizatora.

 3. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.V.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH <3
  1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych w celu przekazania nagrody.
  2.Przystępując do Konkursu i akceptują regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu i związku z wydaniem nagrody.
  VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Organizator ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów.
  Zmieniony regulamin obowiązuje od jego opublikowania na stronie fanpagu tj. Kinga. Od lat wyłącznie naturalnie.
  Organizator ma prawo zakończyć konkurs (anulować) i ma obowiązek poinformować o tym fakcie uczestników.

  „RODO” RODO to nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem. Przepisy te wchodzą w dniu 25 maja 2018 r na mocy rozporządzenia UE.

  KINGA. OD LAT WYŁĄCZNIE NATURALNIE , w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych poniżej przekazuję Ci informacje o tym w jaki sposób O.O.I W. KINGA przetwarza Twoje dane osobowe oraz jakie uprawnienia w związku z tym Ci przysługują.

  Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych jest P.O.I W. KINGA
  Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez P.O.I W. KINGA ?
  Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez P.O.I W. KINGA możesz skontaktować się z właścicielem, pisząc do niego na mail: kontakt@kingaprzetwory.pl

  Od kogo uzyskałam Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe uzyskałam bezpośrednio od Ciebie podczas podawania ich w celu finalizacji zabaw organizowanych na KINGA. ODLAT WYŁĄCZNIE NATURALNIE zwanych Konkursami.
  W jakim celu KINGA. OD LAT WYŁĄCZNIE NATURALNIE przetwarza Twoje dane osobowe?
  Jestem uprawniona do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:
  • umożliwienia Ci korzystania z usług P.O.I W. KINGA świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia Ci
  możliwości pełnego korzystania z P.O.I W. KINGA ;
  • umożliwienia wystawienia opinii, recenzji czy komentarzy;
  • rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących Rozdań;
  • kontaktowania się z Tobą.
  Przetwarzać Twoje dane osobowe mogę również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach:
  • analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronie internetowej KINGA. OD LAT WYŁĄCZNIE NATURALNIE celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji;
  • dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem KINGA. OD LAT WYŁĄCZNIE NATURALNIE.
  • prowadzenia działań marketingowych własnych usług i zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczę Ci drogą elektroniczną, w
  tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;
  • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,
  • prowadzenia analiz statystycznych;
  • przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczności (wykazania spełnienia przeze mnie obowiązków wynikających z przepisów prawa).
  P.O.I W. KINGA jest uprawniona przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu:
  • organizacji rozdań których możesz wziąć udział (w zależności od rodzaju rozdania);
  • otrzymywania i wyświetlania Twoich komentarzy;
  • zapisywania danych w plikach cookie;
  • gromadzenia danych ze stron www.
  Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili w taki sam sposób, jak jej udzieliłaś/eś.
  Czy musisz podać KINGA. OD LAT WYŁĄCZNIE NATURALNIE swoje dane osobowe?
  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie w jakim będziesz
  zwycięzcą rozdania lub promocji i odbierzesz nagrodę, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres do przesłania nagrody, numer telefonu. Jeśli nie podasz powyżej wskazanych danych osobowych, nie będzie możliwym przekazanie nagrody. Podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.
  Jakie masz uprawnienia wobec KINGA. OD LAT WYŁĄCZNIE NATURALNIE ?
  Zapewniamy, że wykonam wszelkie przysługujące Ci prawa: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
  <3zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze
  świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.
  <3 w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne KINGA. OD LAT WYŁĄCZNIE NATURALNIE , ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie KINGA. OD LAT WYŁĄCZNIE NATURALNIE są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  <3 w odniesieniu do żądania przeniesienia danych jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

  * Możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w zakresie przetwarzania przez  P.O.I W. KINGA Twoich danych osobowych.

  <3 W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
  Komu P.O.I W. KINGA udostępnia Twoje dane osobowe?
  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, dostawcą, kurierom  Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami.
  Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?
  KINGA. OD LAT WYŁĄCZNIE NATURALNIE przechowuje Twoje dane osobowe przez czas dostarczenia nagrody oraz po jego zakończeniu,
  jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jego zakończenia.
  Dane osobowe, które przetwarzam na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jestem obowiązana przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.
  Dane osobowe, które przetwarzam w celach marketingowych, jestem uprawniona przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie ważnego sprzeciwu.
  Dane osobowe przetwarzane na potrzeby Konkursów przetwarzam przez czas ich trwania i dokonania odpowiednich rozliczeń

1544092489-119x150